thien thu @sumani
Máy Bay Khảo Sát UAV Matrice 300 RTK - YouTube

UAV Matrice 300 RTK được tích hợp nhiều tính năng vượt trội: AI tiên tiến, hệ thống định vị và cảm biến 6 hướng, thời gian bay tối đa 55 phút, ...The DJI Mat...

02:46 AM - May 14, 2022
Only people mentioned by sumani in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from thien thu, click on at the bottom under it