tanhung05 @tanhung05
Khí oxy công nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất. Dưới đây, Vạn Tấn Phát xin được chia sẻ một vài thông tin, kiến thức cơ bản về sản phẩm khí công nghiệp này.
Khí Oxy có ký hiệu là O, thuộc nhóm nguyên tố 16 và số nguyên tử bằng 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
https://khinito.com/khi-ti...
https://vantanphat.com/khi...
Hotline: 0972049349
Fanpage: https://www.facebook.com/C...
12:02 AM - Sep 21, 2022 (E)
Only people mentioned by tanhung05 in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from tanhung05 , click on at the bottom under it