Bcons Real @bconsrealestate
Tiện ích tại Bcons Polygon - Cho cuộc sống lành mạnh

Với hệ thống tiện ích sẵn có, cư dân Bcons Polygon đã có những thành công đầu tiên bất đầu cho cuộc sống lành mạnh.

Một số tiện ích nổi bật có thể kể đến như: Gym Center, đường chạy bộ, hồ bơi,...

Nguồn: https://bconsreal.com.vn/t...

#BconsReal #BconsPolygon #BconsAnBình
03:25 PM - Apr 24, 2022
Only people mentioned by bconsrealestate in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Bcons Real, click on at the bottom under it