He Thong Tien Ao @hethongtienao
Lãi nhập gốc là gì? Lãi nhập gốc quay vòng là gì?
Lãi nhập gốc là khoản tiền được cộng từ tiền lãi suất vào số tiền gốc vào ngày đáo hạn, tất toán sổ tiết kiệm. Nhưng, vào thời điểm này, nếu khách hàng không rút tiền ra, thì ngân hàng sẽ tự động nhập tiền lãi suất vào tài khoản gốc - đây gọi là lãi nhập gốc quay vòng. Hình thức đầu tư này đảm bảo lãi suất ổn định và tiện lợi, giảm thiểu được nhiều công đoạn; có thể thực hiện ngay trên internet banking.
Xem chi tiết tại: https://hethongtienao.com/...
#lainhapgoc #lainhapgocquayvong #lainhapgoclagi #lainhapgocquayvonglagi
02:47 AM - Aug 06, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it