Ngọc Diện Thiên Long @ThienLong
Chứng cứ thằng thiếu tá không quân hoàng văn minh tông chết nữ sinh lớp 12 đến trường lấy báo dự thi tốt nghiệp rõ ràng như vầy mà bọn cộng sản lại vu oan cho cô bé là say xỉn gây ra tai nạn. Khốn nạn thì không ai hơn được bọn CỘNG SẢN Việt Nam cả.
07:08 AM - Aug 05, 2022
Only people mentioned by ThienLong in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Ngọc Diện Thiên Long, click on at the bottom under it