He Thong Tien Ao @hethongtienao
Lãi cộng dồn là gì? Cách tính lãi cộng dồn
Lãi cộng dồn là gi? Có thể hiểu là khoản lãi kép hay lãi gộp nhận được từ lãi suất cộng với phần tiền gốc sau một thời gian đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Sau một thời gian, tính cả lãi suất và tiền gốc thì bạn sẽ có một khoản tiền lớn theo kỳ hạn.
https://hethongtienao.com/... #hethongtienao #laicongdon #laicongdonlagi #compoundinterest #finance
02:31 AM - Jul 27, 2022 (E)
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it