He Thong Tien Ao @hethongtienao
Hold trong chứng khoán là gì?
Hold có nghĩa là nắm giữ. Hold trong chứng khoán là gì thì chính là cách nắm giữ trong chứng khoán; là một trong những chiến lược đầu tư thụ động. Dễ hiểu hơn, thì có nghĩa là cách nắm giữ chứng khoán trong một thời gian dài nào mà bạn muốn. Chiến lược này giúp nhà đầu tư không chịu tâm lý tác động từ thị trường biến động.
Xem chi tiết hold trong chứng khoán là gì tại: https://hethongtienao.com/...
#hold #holder #chungkhoan #stock #hethongtienao
02:31 AM - Jul 26, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it