He Thong Tien Ao @hethongtienao
Có nên mua chứng khoán trên sàn Upcom? Điều kiện niêm yết trên sàn Upcom là gì?

Upcom là một sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng tập trung khối lượng chứng khoán khổng lồ trên thị trường; thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết.
Sàn Upcom tập hợp phát hành các chứng khoán chưa niêm yết. Cho nên Upcom còn được xem như một “trạm trung chuyển chứng khoán” và khuyến khích các công ty chưa niêm yết tham gia đầu tư chứng khoán.

Xem chi tiết: https://hethongtienao.com/...
#upcom #hethongtienao
02:43 AM - Jul 22, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it