He Thong Tien Ao @hethongtienao
26 July, 02:31
Hold trong chứng khoán là gì?
Hold có nghĩa là nắm giữ. Hold trong chứng khoán là gì thì chính là cách nắm giữ trong chứng khoán; là một trong những chiến lược đầu tư thụ động. Dễ hiểu hơn, thì có nghĩa là cách nắm giữ chứng khoán trong một thời gian dài nào mà bạn muốn. Chiến lược này giúp nhà đầu tư không chịu tâm lý tác động từ thị trường biến động.
Xem chi tiết hold trong chứng khoán là gì tại: https://hethongtienao.com/...
#hold #holder #chungkhoan #stock #hethongtienao

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.