Đại Bùi @daibuiatp
15 August, 03:18
Mã bưu điện Hà Nam là 18000. Các tên gọi: mã bưu điện Hà Nam, mã Zip Hà Nam, Zip Code Hà Nam, Zip/Postcode Hà Nam đều là mã bưu điện của tỉnh Hà Nam

Tuy nhiên, khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện…, bạn nên ghi đúng mã bưu chính của từng bưu cục trên địa bàn tỉnh Hà Nam gần địa điểm người gửi / người nhận để thư, bưu phẩm, bưu kiện được dễ dàng nhận và gửi.

Nguồn: https://atpsoftware.vn/ton...